گروه کوهنوردی آلاداغ           تاریخ:1393/10/5

گزارش برنامه گورکن منطقه درکش

ساعت ومحل تجمع:  ساعت 5:30 صبح چهارراه 15 خرداد                        

جلودار      آقای مفیدی      سرپرست: آقای محمد شاهپسندی     عقبدار:  آقای بهنام کاملیان

 تعداد نفرات : 12نفر

وضعیت آب و هوا: صاف و آفتابی