کوه سالوک با ارتفاع 2600 متر در 30 کیلومتری جنوب شهرستان بجنورد و در نزدیکی روستای رختیان واقع می باشد.

دیواره بسیار زیبایی به نام «قزل طاق» در سمت جبهه شمالی ای کوه قرار دارد و تا کنون 11 مسیر با عناوین ذیل برروی آن گشایش شده است:

1-هرم کوچک 2- پرواز 3-تروارس 4 - سبکاد 5- سایه 6- مثلث 7- گرده سالوک 8- یاران 9- رخ 10 - سه جاف 11- تنهایی