با سلام 

شرکت در برنامه های گروه کوهنوردی آلاداغ بجنورد در قالب مهمان برای عموم آزاد است . البته شرکت کنندگان در برنامه ها می بایست ضمن آشنایی با اصول و قوانین اولیه برنامه های کوهنوردی ( پیروی از برنامه های کمیته فنی و آشنایی با مفاهیم سرپرست .جلودار  و عقب دار و وظایف و اختیارات هریک  ) حتما دارای کارت بیمه ورزشی مرتبط با رشته کوهنوردی  صادره در سال جاری باشند.

عضویت دائم در گروه صرفا پس از تایید حراست گروه امکان پذیر می باشد.

 حداکثر ۳روز قبل از تاریخ اجرای برنامه با تلفن روابط عمومی گروه  تماس حاصل نمایید  09356364834  آقای کاملیان