گروه کوهنوردی آلاداغ           تاریخ:1393/10/5

گزارش برنامه جوزک ، رندی ، گولک

ساعت ومحل تجمع:  ساعت 5:30 صبح چهارراه 15 خرداد                        

جلودار      آقای مفیدی      سرپرست: آقای حسین ارضی   عقبدار:  آقای حسن ارضی

 تعداد نفرات : 17نفر

وضعیت آب و هوا: صاف و آفتابی