تیغ بل

 

 

 

فصل پاییز ارتفاعات یمان داغی

 

 

 فصل زمستان

مسیر روستای لنگر ، آخر داغ، گودی سنگلاخ

 

 

 

 

 

 

 

آبشار حمد

 

زو اولیا