گروه کوهنوردی آلاداغ           تاریخ:1393/3/2

گزارش صعودبه قله سالوک

ساعت ومحل تجمع:  ساعت 5 صبح چهارراه 15 خرداد                        

جلودار      آقای کاکائی       سرپرست: آقای شاهپسندی         عقبدار:  آقای حسین ارضی

 تعداد نفرات : 22نفر

  مبداء : روستای رختیان

وضعیت آب و هوا: صاف و آفتابی