گروه کوهنوردی آلاداغ           تاریخ:1393/11/10

گزارش برنامه پیغو به سمت آبچور

ساعت ومحل تجمع:  ساعت 5:30 صبح چهارراه 15 خرداد                        

جلودار      آقای مفیدی      سرپرست: آقای محمد شاهپسندی     عقبدار:  آقای جمشید کاملیان

 تعداد نفرات : 17نفر

وضعیت آب و هوا: صاف و آفتابی