خبر درگذشت همنورد فرخ امانی از کوهنوردان گروه کوهنوردی آلاداغ

روزهای رنگارنگ پائیز به ویژه آبان ماه که طبیعت در منهای لون و دگرگونی است.

دیگر از نغمه شور انگیز بلبل عاشق بهاران خبری نیست، و سکوت معنی دار و وهم انگیز پاییزی خواب و سردی زمستان را باگامهای سنگین خود با آواز زاغ و زغن طنینی انداز می کند.

پاییز یاد آور حزن انگیز کوچ و انتقال کوهمردانی و یارانی از کاروان زندگی است(فرخ امانی) در تاریخ 93/8/4 به دیار باقی شتافتند.

در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم.

حیف

می دانم که دیگر

بر نمی دارید از آن خواب گران سر

تاببینید

همنوردان ، دوستان، یاران

همه سر درگریبان چشم در راهند

یاد و خاطرش گرامی و روانش شاد باد