برنامه این هفته گروه کوه نوردی الاداغ جمعه 93/9/21 همایش هفته کوهستان .

کوه پیمایی باباموسی ساعت خرکت راس ساعت 5:30 صبح محل حرکت چهارراه 17 شهریور